Malovaný život Mary Ward PDF Tisk Email

MŽ1

První slovo Mary

"První slovo maličké Mary bylo Ježíš, a pak zase několik měsíců nic neřekla."


MŽ2

Redshawova nabídka k sňatku


"Mary v desátém roce jejího života rodiče velmi nabádají, aby se provdala za mladého muže jménem Redshaw. Pocházel z velmi zámožné šlechtické rodiny. Mary však vroucně prosila Boha, aby sňatku zabránil, pokud by neměl být k jeho slávě a prospěchu její duše. Bůh její modlitbu vyslyšel."


MŽ3

Rozvernost děvčete

"V desátém roce svého života Mary upadla a následkem těžkého pádu ztratila řeč. Pomyslela si: Jak ráda bych umřela, kdybych jen mohla jedenkrát vyslovit slovo jméno Ježíš, v němž je naše spása. Jakmile je vyslovila, uzdravila se a její srdce naplnila taková sladkost a Boží láska, že na to po celý život nezapomněla."


MŽ4

Požár v Mulwithu

"O svátku Zvěstování roku 1595, v jedenáctém roce jejího života, vypukl v domě jejího otce v Mulwithu obrovský požár. Nevyděsila se a zůstala v pokoji, kde se modlila se svými sestrami růženec, až pro ně otec přišel a vyvedl je."


MŽ 5

O Mary se uchází Schafto - druhá nabídka k sňatku


"Ve dvanácti letech rodiče Mary znovu nabádají, aby přijala velmi výhodnou nabídku k sňatku od pána jménem Schafto. Ona však návrh odmítla, jelikož považovala jen Boha za hodna své lásky."


MŽ 6

Jezdec z Harewellu

"Když bylo Mary třináct let, přišel k ní ďábel v podobě sluhy jejího otce. Sluha se jmenoval Francis Carle a přijel na koni. Přečetl jí dopis, prý od jejího otce, ve kterém stálo, že má odložit své první svaté přijímání, dokud nedostane další pokyny."


MŽ 7

První svaté přijímání


"Po překonání mnohých překážek se Mary připravovala ve třináctém roce svého věku velmi horlivě a zbožně k prvnímu svatému přijímání. Dostala při něm od Boha veliké světlo a poznání."


MŽ 8

Třetí nabídka k sňatku: Eldrington


"Když bylo Mary třináct let, poslali ji k příbuzným, protože hrozilo nebezpečí, že vypukne válka. Často jí vybízeli, aby se zasnoubila s mladým mužem jménem Eldrington, který pocházel ze vznešeného rodu a měl i jiné význačné vlastnosti. Její srdce však bylo tak uchváceno Boží láskou, že se nemohla spokojit s žádnou pozemskou láskou. Nucení k tomuto sňatku ji tak rozrušilo, že vážně onemocněla a otec ji musel vzít domů."


MŽ 9

Povolání k řeholnímu životu v Osgodby


"Jednoho dne, když patnáctiletá Mary seděla se svou sestřenicí Barbarou Babthorpovou při šití, vyprávěla jim zbožná žena jménem Margaret Garrettová o řeholní osobě, která byla pro pohoršení přísně potrestána. Když Mary vyslechla tento příběh, Bůh jí dal tak jasně poznat, jak je řeholní stav vynikající, že se rozhodla tento dokonalý stav sama přijmout."


MŽ 10

Žhavá touha po mučednictví


"Když šestnáctiletá Mary četla životopisy svatých mučedníků, byla uchvácena vroucí touhou následovat jejich příkladu. Myslela, že její touhu může uspokojit jedině skutečné mučednictví, až jí náš Spasitel vnitřně zjevil, že od ní nežádá mučednictví tělesné, nýbrž duchovní."


MŽ 11

Sliby

"Protože se Mary zdálo, že její touha po mučednictví poněkud ochladla, oddala se modlitbě, aby to snad nebylo nedostatkem jéjí spolupráce. Potom jí Bůh zjevil, že mučednictví, které od ní žádá, bude spočívat v dokonalém zachovávání tří evangelních rad v řeholním stavu."

MŽ 12

Rodina i zpovědník nutí Mary, aby se vdala

"Když bylo Mary dvacet let, všichni její přátelé, světští i duchovní, jí rozmlouvali vstup do řeholního stavu. Oddávala se proto téměř dnem i nocí modlitbě a pokání, aby si vyprosila, že se na ní naplní Boží vůle. Nakonec jí přišla na mysl Kristova slova: ´Hledejte nejprve Boží království ´. Získala jistotu, že jí Bůh pomůže. Dostala světlo, které jí dodávalo odvahu nejen tehdy, nýbrž i později v zdánlivě nepřekonatelných těžkostech."


MŽ 13

O Mary se uchází Neville


"V roce 1606 nutili Mary nejen rodiče, nýbrž - aby byla vyzkoušena její věrnost - i zpovědník, aby se provdala za mladého muže jménem Neville, jediného dědice ze staré šlechtické rodiny z Westmorelandu. Ona však hrdinsky šla za Božím voláním a nepodlehla lidskému přemlouvání."


MŽ 14

Převržený kalich


"Když Maryin zpovědník v roce 1606 v Londýně sloužil mši svatou, Bůh dopustil, že nedopatřením rozlil kalich. To jej tak změnilo, že když mu Mary po mši svaté uctivě podala ručník, aby si osušil ruce, řekl jí v slzách: ´Už vám nebudu bránit ve vašem duchovním úmyslu, spíše vás budu ze všech sil podporovat.´ Tak se také stalo."


MŽ 15

Mary poprvé opouští Anglii


"Po svatodušních svátcích roku 1606 opustila jedenadvacetiletá Mary se svolením zpovědníka a se souhlasem rodičů domov a spolu s paní Bentleyovou, do jejíž péče byla svěřena, odjela lodí do Saint-Omer. Byla plna nevýslovné radosti z toho, že bude moci konečně vstoupit do řeholního stavu, po němž tak dlouho vroucně toužila."

MŽ 16

Otec Roger Lee: Mary skládá slib poslušnosti


"V roce 1609, když jí bylo 24 let, složila Mary se schválením svého zpovědníka, kterého slíbila poslouchat ve všech duchovních věcech, slib, že se vrátí do Anglie a bude tam pracovat podle svého stavu pro spásu duší. Její práce přinesla hojné ovoce."


MŽ 17

Mary v Coldham Hall


"V anglickém Coldham Hallu Mary obrátila velmi bohatou dámu, zatvrzelou heretičku, s kterou si mnozí učení mužové s celou svou horlivostí a výřečností nevěděli rady. Mary na ni vložila ruce a její přívětivá slova v ní vyvolala takovou změnu, že zvolala: ´Stanu se katoličkou, vyznám své hříchy a udělám všechno pro to, abych dokázala, že jsem se opravdu obrátila.´ To také s velkou horlivostí vykonala ještě před svou smrtí."


MŽ 18

V převleku služebné


"Mary planula horlivostí o duše a v touze přivést ke katolické víře svou tetu, Miss Grayovou, jednoho dne si oblékla místo svého vznešeného roucha šaty její služebné. Takto přestrojena doufala, že bude moci s tetou volněji hovořit na jednom smluveném místě v Londýně."


MŽ 19

Další obrácení k víře


"Za svého pobytu v Londýně Mary horlivými slovy a přesvědčováním přiměla svou tetu Miss Grayovou k tomu, aby se setkala s knězem z Tovaryšstva Ježíšova s úmyslem přijmout pravou víru. Zatímco tam Mary pobývala, podařilo se jí přivést k víře zatvrzelou heretičku na smrtelné posteli, která pak velmi zbožně přijala viatikum."

(stránka ve výstavbě)