Menu

Ubytovn

O kongregaci

P?ihlenPDF Tisk Email


  • Novna kMary Ward, Karmelitnsk nakladatelstv, Kosteln Vyd? 2005 (ISBN 80-7192-929-8)
  • kolc dopisy 1. -9., Karmelitnsk nakladatelstv, Kosteln Vyd? 2001 (ISBN 80-7192-342-7)
  • Malovan ivot Mary Ward (10. a 11. kolc dopis), Karmelitnsk nakladatelstv, Kosteln Vyd? 2001 (ISBN 80-7192-428-8)
  • SR. M. Benedikta Linhartov: Velepse? ivota Marie Wardov, Nakladatelstv Viener, Vimperk 1993 (ISBN 80-901476-1-5)
  • Marie Ward 1585 1645, let?ek, ditions du Signe 2009
  • Thrse Daly: Nejhlub touhy. Zkuenosti duchovnch cvi?en. Ignacinsk cesta Mary Ward, Karmelitnsk nakladatelstv, Kosteln Vyd? 1998 (ISBN 80-7192-218-8)
  • M. Emanuela Orchardov IBMV: A B?h bude chtt. Marie Wardov ve svch dopisech. Nakladatelstv Viener, Vimperk 1985 (ISBN 80-900806-0-X)
  • M. Gregory Kirkus CJ: Spolo?n?ky Mary Ward, ditions du Signe 2009 (ISBN 978-2-7468-2284-9)
  • Webov strnky ?esk provincie Tovarystva Jeova: www.jesuit.cz
  • Webov strnky: www.pastorace.cz