Menu

Ubytovn

O kongregaci

P?ihlenPDF Tisk Email

M1

Prvn slovo Mary

"Prvn slovo mali?k Mary bylo Je, a pak zase n?kolik m?sc? nic ne?ekla."


M2

Redshawova nabdka k s?atku


"Mary v destm roce jejho ivota rodi?e velmi nabdaj, aby se provdala za mladho mue jmnem Redshaw. Pochzel z velmi zmon lechtick rodiny. Mary vak vroucn? prosila Boha, aby s?atku zabrnil, pokud by nem?l bt k jeho slv? a prosp?chu jej due. B?h jej modlitbu vyslyel."


M3

Rozvernost d?v?ete

"V destm roce svho ivota Mary upadla a nsledkem t?kho pdu ztratila ?e?. Pomyslela si: Jak rda bych um?ela, kdybych jen mohla jedenkrt vyslovit slovo jmno Je, v n?m je nae spsa. Jakmile je vyslovila, uzdravila se a jej srdce naplnila takov sladkost a Bo lska, e na to po cel ivot nezapomn?la."


M4

Por v Mulwithu

"O svtku Zv?stovn roku 1595, v jedenctm roce jejho ivota, vypukl v dom? jejho otce v Mulwithu obrovsk por. Nevyd?sila se a z?stala v pokoji, kde se modlila se svmi sestrami r?enec, a pro n? otec p?iel a vyvedl je."


M 5

O Mary se uchz Schafto - druh nabdka k s?atku


"Ve dvancti letech rodi?e Mary znovu nabdaj, aby p?ijala velmi vhodnou nabdku k s?atku od pna jmnem Schafto. Ona vak nvrh odmtla, jeliko povaovala jen Boha za hodna sv lsky."


M 6

Jezdec z Harewellu

"Kdy bylo Mary t?inct let, p?iel k n ?bel v podob? sluhy jejho otce. Sluha se jmenoval Francis Carle a p?ijel na koni. P?e?etl j dopis, pr od jejho otce, ve kterm stlo, e m odloit sv prvn svat p?ijmn, dokud nedostane dal pokyny."


M 7

Prvn svat p?ijmn


"Po p?ekonn mnohch p?ekek se Mary p?ipravovala ve t?inctm roce svho v?ku velmi horliv? a zbon? k prvnmu svatmu p?ijmn. Dostala p?i n?m od Boha velik sv?tlo a poznn."


M 8

T?et nabdka k s?atku: Eldrington


"Kdy bylo Mary t?inct let, poslali ji k p?buznm, protoe hrozilo nebezpe?, e vypukne vlka. ?asto j vybzeli, aby se zasnoubila s mladm muem jmnem Eldrington, kter pochzel ze vzneenho rodu a m?l i jin vzna?n vlastnosti. Jej srdce vak bylo tak uchvceno Bo lskou, e se nemohla spokojit s dnou pozemskou lskou. Nucen k tomuto s?atku ji tak rozruilo, e vn? onemocn?la a otec ji musel vzt dom?."


M 9

Povoln k ?eholnmu ivotu v Osgodby


"Jednoho dne, kdy patnctilet Mary sed?la se svou sest?enic Barbarou Babthorpovou p?i it, vyprv?la jim zbon ena jmnem Margaret Garrettov o ?eholn osob?, kter byla pro pohoren p?sn? potrestna. Kdy Mary vyslechla tento p?b?h, B?h j dal tak jasn? poznat, jak je ?eholn stav vynikajc, e se rozhodla tento dokonal stav sama p?ijmout."


M 10

hav touha po mu?ednictv


"Kdy estnctilet Mary ?etla ivotopisy svatch mu?ednk?, byla uchvcena vrouc touhou nsledovat jejich p?kladu. Myslela, e jej touhu m?e uspokojit jedin? skute?n mu?ednictv, a j n Spasitel vnit?n? zjevil, e od n ned mu?ednictv t?lesn, nbr duchovn."


M 11

Sliby

"Protoe se Mary zdlo, e jej touha po mu?ednictv pon?kud ochladla, oddala se modlitb?, aby to snad nebylo nedostatkem jj spoluprce. Potom j B?h zjevil, e mu?ednictv, kter od n d, bude spo?vat v dokonalm zachovvn t? evangelnch rad v ?eholnm stavu."

M 12

Rodina i zpov?dnk nut Mary, aby se vdala

"Kdy bylo Mary dvacet let, vichni jej p?tel, sv?tt i duchovn, j rozmlouvali vstup do ?eholnho stavu. Oddvala se proto tm?? dnem i noc modlitb? a pokn, aby si vyprosila, e se na n napln Bo v?le. Nakonec j p?ila na mysl Kristova slova: Hledejte nejprve Bo krlovstv . Zskala jistotu, e j B?h pom?e. Dostala sv?tlo, kter j dodvalo odvahu nejen tehdy, nbr i pozd?ji v zdnliv? nep?ekonatelnch t?kostech."


M 13

O Mary se uchz Neville


"V roce 1606 nutili Mary nejen rodi?e, nbr - aby byla vyzkouena jej v?rnost - i zpov?dnk, aby se provdala za mladho mue jmnem Neville, jedinho d?dice ze star lechtick rodiny z Westmorelandu. Ona vak hrdinsky la za Bom volnm a nepodlehla lidskmu p?emlouvn."


M 14

P?evren kalich


"Kdy Maryin zpov?dnk v roce 1606 v Londn? slouil mi svatou, B?h dopustil, e nedopat?enm rozlil kalich. To jej tak zm?nilo, e kdy mu Mary po mi svat uctiv? podala ru?nk, aby si osuil ruce, ?ekl j v slzch: U vm nebudu brnit ve vaem duchovnm myslu, spe vs budu ze vech sil podporovat. Tak se tak stalo."


M 15

Mary poprv opout Anglii


"Po svatodunch svtcch roku 1606 opustila jedenadvacetilet Mary se svolenm zpov?dnka a se souhlasem rodi?? domov a spolu s pan Bentleyovou, do jej p?e byla sv??ena, odjela lod do Saint-Omer. Byla plna nevslovn radosti z toho, e bude moci kone?n? vstoupit do ?eholnho stavu, po n?m tak dlouho vroucn? touila."

M 16

Otec Roger Lee: Mary skld slib poslunosti


"V roce 1609, kdy j bylo 24 let, sloila Mary se schvlenm svho zpov?dnka, kterho slbila poslouchat ve vech duchovnch v?cech, slib, e se vrt do Anglie a bude tam pracovat podle svho stavu pro spsu du. Jej prce p?inesla hojn ovoce."


M 17

Mary v Coldham Hall


"V anglickm Coldham Hallu Mary obrtila velmi bohatou dmu, zatvrzelou hereti?ku, s kterou si mnoz u?en muov s celou svou horlivost a v?e?nost nev?d?li rady. Mary na ni vloila ruce a jej p?v?tiv slova v n vyvolala takovou zm?nu, e zvolala: Stanu se katoli?kou, vyznm sv h?chy a ud?lm vechno pro to, abych dokzala, e jsem se opravdu obrtila. To tak s velkou horlivost vykonala jet? p?ed svou smrt."


M 18

V p?evleku sluebn


"Mary planula horlivost o due a v touze p?ivst ke katolick v?e svou tetu, Miss Grayovou, jednoho dne si oblkla msto svho vzneenho roucha aty jej sluebn. Takto p?estrojena doufala, e bude moci s tetou voln?ji hovo?it na jednom smluvenm mst? v Londn?."


M 19

Dal obrcen k v?e


"Za svho pobytu v Londn? Mary horlivmi slovy a p?esv?d?ovnm p?im?la svou tetu Miss Grayovou k tomu, aby se setkala s kn?zem z Tovarystva Jeova s myslem p?ijmout pravou vru. Zatmco tam Mary pobvala, poda?ilo se j p?ivst k v?e zatvrzelou hereti?ku na smrteln posteli, kter pak velmi zbon? p?ijala viatikum."

(strnka ve vstavb?)