Menu

Ubytovn

O kongregaci

P?ihlenPDF Tisk Email

N d?m ve t?kni je rozlehl, v minulm reimu byla jeho drba velmi zanedbvna. Po naem nvratu do t?kn? jsme okamit? za?aly s nejnutn?jmi opravami. N?kter mstnosti zmku nem?eme pouvat - na zklad? odbornho doporu?en statika o havarijnm stavu strop? v d?sledku patnho stavu st?echy a krovu. Sname se zskvat penze z podp?rnch program? sttu, zanedbanch objekt? v na republice je vak mnoho. Na opravy pouvme vnos z provozovn Domova Panny Marie. Za finan?n podporu d?kujeme t M?stysu t?ke? a drobnm drc?m. Finan?nch prost?edk? na opravy a drbu je vak stl nedostatek.

Zmek a p?ilehl park tvo? nejen dominantu m?stysu t?ke?, jeho je vizitkou ihned po p?jezdu do obce, nbr pat? i mezi vznamn historick pamtky jinch ?ech.

Budeme vd??n i za Vai pomoc - finan?n, materiln, nebo formou dobrovoln prce. V oddle Kontakty najdete veker daje pot?ebn k eventulnmu ohlen Va pomoci. V p?pad?, e se rozhodnete darovat penze, vystavme Vm samoz?ejm? potvrzen o p?evzet daru do Vaeho ?etnictv.

?slo ?tu, kam je mon zaslat jakoukoliv ?stku k podpo?e naeho domu:

212764133/0300

IBAN: CZ39 0300 0000 0002 1276 4133