Menu

Ubytovn

O kongregaci

P?ihlenPDF Tisk EmailModlitebn podn?ty Mary Ward

Jdi k n?mu bl,

je snadn pokleknout,

nen nmahou hled?t na n?ho,

jet? mnohem sna je ?ci mu, co si mysl.


Z milosti Bo jsem se rozhodla

nikdy si nemyslet, e B?h m? opustil.

Kdyby se stalo, e bych tak uvaovala,

chci s nm p?esto nenavn? hovo?it,

jako by on u mne byl.


Vid?la jsem, e pro mne nen dn jin pomoc

a dn jin t?cha

ne se k n?mu p?imknout;

a to jsem ?inila, nebo? on byl zde, aby mn? pomhal.


Nae t?st, nae jistota

a nae pokroky

nespo?vaj v bohatstv, ve velikosti

nebo v p?zni mocnch,

nbr v tom, e mme

otev?en a svobodn p?stup k Bohu.

Od n?ho mus pochzet nae sla, poznn a ochrana.


Ve, co m? ut?uje a ?in mi radost,

chci p?inet Bohu

a k n?mu chci sp?chat,

aby mi pomohl a uspokojil m?

ve vech strdnch a t?kostech.


Tzala jsem se ho na jeho byt.

Tu jsem ho uvid?la bezprost?edn?

a velmi jasn?, jak vchz do mho srdce,

aby se v n?m postupn? skryl.


Ot?e otc? a P?teli vech p?tel,

vzal jsi m? pod svou ochranu.

svobodo, tak ?astn? zapo?at.

Vzpome? jsi, co jsi pro m? vykonal.

Dej, abych se u nikdy v sob?

nebrnila tv v?li.


, m?j Boe, jak jsi t?dr

a jak bohat jsou ti, k nim se skln,

abys byl jejich p?telem.


Ty, Pane, zn m srdce.

U?i? toto srdce dokonalm a takovm,

jakm je chce mt.


Devtdenn modlitba

Ve Skutcch apotol? ?teme, e po dev?t dn? mezi nanebevstoupenm Pn? a svatodunmi svtky vichni jednomysln? setrvvali v modlitbch spolu se enami, s Jeovou matkou Mari a s jeho p?buznmi (Sk 1,14). Podle tohoto vzoru vnikl zvyk modlit se dev?t dn na ur?it mysl (novna).

Je sm ns povzbuzuje, abychom sv starosti a t?kosti stle znovu s d?v?rou p?edkldali Bohu: Proste a dostanete; hledejte a naleznete; tlu?te a otev?e se vm! (Mt 7,7). Proto vm ?km: V??te, e vechno, o? v modlitb? proste, jste u dostali, a budete to mt (Mk 11,24). Z?stanete-li ve mn? a z?stanou-li ve vs moje slova, m?ete prosit, o? chcete, a dostanete to (Jan 15,7).

Je je n prvn prost?ednk a p?mluvce u Otce. Sv modlitby m?eme sv??it tak lidem, kte? jsou ji u Boha a jejich ivot nm slou jako p?klad a povzbuzen. Jejich p?mluva zintenziv?uje nae prosby a posiluje nai d?v?ru.

Zajist mm zkuenost, e nejsme vdy vyslyeni podle svch p?edstav. Sm Je se modlil: Ot?e, ... jak ty chce ... a? se stane tv v?le.

Mary Ward prosila o levu a pokoj. P?edkldejme tedy sv prosby Bohu s d?v?rou a zrove? mu ponechme svobodu, aby ns vyslyel tak, jak je to v jeho o?ch pro ns dobr.


Modlitba novny I za uzdraven z nemoci

Pane,

(ten, ta) ....................,

kterho/kterou miluje, je nemocn/ -.

Chce-li,

m?e ho/ji uzdravit.

Bu? v?le tv.


?ekl jsi:

"Cokoliv si vyproujete ve jmnu mm

od mho Otce,

d vm!"


V tvm jmnu prosme o tuto milost

a vyproujeme ji

na p?mluvu na zakladatelky Mary Ward,

kter ve vem hledala tvou ?est a slvu

a kter nm ?ekla:

"D-li mi B?h msto v nebi, vdy vm pomohu!"

Slva Otci ...


Modlitba novny II na osobn mysl

Mary Ward,

sluebnice Bo,

ty jsi lsku svho srdce

darovala vem lidem,

kte? t? na tv ivotn cest?

potkvali.


Pros za mne u Boha

v m zleitosti

.................................,

abych zakouel/a jeho pomoc

a doshl/a vyslyen,

jestlie je to, o? prosm,

k jeho cti

a k m spse.

Amen.


Modlitba za blaho?e?en Mary Ward

Boe, dr?e veho dobra,

d?kujeme ti,

e jsi crkvi a vem lidem

daroval Mary Ward.


Zaplena ohn?m tv lsky

nebla se ani rizika, ani nmahy a utrpen.

ila a pracovala

k tv v?t cti

a pro dobro tv crkve,

za roz?en vry

a d?stojnost en.

Nemocnm byla t?chou,

chudm pomoc.


Prosm t?,

dej, aby slavnostnm stvrzenm crkv

se p?klad jejho ivota

stal sv?tlem pro mnoho lid.

Skrze naeho Pna Jee Krista,

Mistra a P?tele.

Amen.


Novnu na p?mluvu Mary Ward m?eme spojit s tm, e kad den budeme uvaovat o jednom zvltnm charakterovm rysu Mary Ward a snait se s tmto pohledem provat den. Uvd?n modlitebn intence mohou bt p?edkldny Bohu s modlitbou Ot?e n nebo s destkem r?ence nebo mohou jako dobr mysl doprovzet b?n ?innosti vednho dne.


1

Dobrota ve styku s lidmi

Kdosi o n ?ekl: Nev?d?l jsem, co je dobrotivost, dokud jsem nepoznal Mary Ward.

Svm klidnm zp?sobem chovn pozitivn? p?sobila na lidi. Jejm pravidlem bylo: Neberme nikdy nikomu to, v ?em m zalben, ani jsme p?ed tm ukzali to, co je opravdu hodno lsky.

Dvejme lidem lep v?ci, ne jim vezmeme, co je mn? dobr.

Zm??me jejich cl, ale neni?me je sam.

Neusilujme nikdy o to, aby se ns druz obvali, spe bychom si m?li zasluhovat, aby ns milovali.

Prosme Boha:

- za sebe sam, za laskavost p?i setkvn s lidmi v naem okol,

- za vechny, kte? pracuj v pastoraci, aby vytrvale lsku Bo dosv?d?ovali slovy a skutky

Modlitba novny s osobnm myslem


2

Lska k chudm

Lska Mary Ward k chudm se projevovala v tom, jak jednala. Chudm slouila a p?i rozmluv? jim prokazovala velkou nklonnost, ctu a pokoru. Pokud to bylo v jejch silch, nikdy nic neodmtala. Nevhala si p?j?ovat pro chud u jinch a ebrat pro n?. Kdy nem?la, o? ji prosili, dala to, co prv? m?la.

Prosme Boha:

- za sebe sam, abychom byli ochotni p?ijmat svou osobn chudobou a velkodun? se s druhmi d?lit o to, co mme,

- za vechny, kte? ij v chudob?, aby zakusili lidskou podporu a pomoc.

Modlitba novny s osobnm myslem


3

P?e o nemocn

Vnit?n zam??en Mary Ward na Boha p?sobilo tak na druh. Jej blzkost dodvala pokoj a sv?tlo.

Jist dma, kter trp?la rakovinou prsu, se dozv?d?la, e Mary Ward zn l?iv prost?edek a pomh t?ce nemocnm. Mary Ward j t?ila a pomhala j. Zhy j vak sd?lila, e by se nem?la spolhat na jej schopnosti. O tom necht?la nemocn nic slyet. Zleelo j pouze na tom, aby mohla vid?t Mary Ward co nej?ast?ji. Kdy se blila jej smrt, navrhla j Mary Ward, aby se p?ipravila na posledn cestu. To nemocn rozhodn? odmtla. Za?ala bt velmi nep?jemn. To ale nijak neovlivnilo v?rnost Mary Ward k n. Pozvolna zskala jej ochotu p?ijmout svtosti. Nakonec nemocn zem?ela klidn? a pokojn?. P?buzn jej obrcen velmi ut?ilo a p?i?tali zprost?edkovn tto milosti Mary Ward.

Prosme Boha:

- za sebe sam, za schopnost empatie k nemocnm a slabm a za ochotu pomhat jim,

- za nemocn, aby doli t?chy a uzdraven, je-li to Bo v?le.

Modlitba novny s osobnm myslem


4

Vytrvalost k modlitb?

Pro Mary Ward bylo charakteristick, e dlouho setrvvala v modlitb?. V t?kch dobch si od Boha vyproovala slu a neustle ho vroucn? prosila ve vech svch pot?ebch.

P?i jednom pobytu v lznch se Mary Ward setkala s kardinlem Tresciem. Byl tak nemocn, e se lka?i bli o jeho ivot a nakonec l?bu vzdali. To Mary siln? zarmoutilo. Podnikla poutn cestu do blzk marinsk svatyn?. Jakmile tam dola, modlila se na ten mysl nep?etrit? p?t hodin p?ed vystavenou Nejsv?t?j svtost. Teprve pot se ubytovala a posilnila.

Nsledujc den se Mary Ward dov?d?la, e p?esn? v tu hodinu, kdy ukon?ila svou p?tihodinovou modlitbu, ustoupila hore?ka i vechny ostatn p?znaky kardinlovy nemoci.

Prosme Boha:

- za sebe sam, abychom m?li d?v?ru obracet se k n?mu ve velk nouzi a neustle ho prosit,

- za vechny trpc, aby doshli posily a pomoci skrze modlitbu.

Modlitba novny s osobnm myslem


5

Lska k pravd?

Pro Mary Ward m?la lska k pravd? a pravdivosti velik vznam. Jej spisy dokazuj, jak velmi touila po tom "konat pravdu".

Kdy p?edkldala papei plny o svm institutu, vyjd?ila sv prosby ve v prostot? a up?mnosti. Za to ji mnoz kritizovali. Mohla by pr doshnout svch cl? snze, kdyby p?edloila jen to, co by mohlo bt snadno schvleno.

Ona vak diplomacii a nejednozna?nost odmtla, a?koliv dob?e v?d?la, jak velkou moc m?e mt "jen lidsk" zp?sob jednn. Odmtla uvaovat o tom, e by dlo tak bosk pot?ebovalo skrvn a zastrn. Mezi n a papeem m?la panovat jen a jen ?ist up?mnost.

Prosme Boha:

- za sebe sam, abychom k sob? i k druhm byli pravdiv,

- za vechny lidi, kte? nesou odpov?dnost za druh, aby jejich mysly byly up?mn.

Modlitba novny s osobnm myslem


6

Lska k nep?tel?m

Lsku Mary Ward k nep?tel?m znaly jej spole?nice tak d?v?rn?, a j jedna z nich jednou ?ekla, e se j zd bt vhodn?j bt jejm nep?telem ne p?telem.

Kdy j bylo uk?ivd?no, starala se nejd?ve o to, aby pln? odpustila. Odput?n m?lo bt hlubok a p?ichzet ze srdce, nem?lo bt jen vn?jkov a spo?vat v przdnch slovech. Za sv nep?tele se modlila. A vyledvala p?leitosti, jak by jim ?inn? a zrove? moud?e prokzala slubu. Znala ?inky pomluv a zloby a varovala se jich. U nep?tel rozliovala dobr od zlho.

Prosme Boha:

- za sebe sam, za dar um?t odpout?t,

- za znep?telen lidi, skupiny a nrody, aby m?li odvahu u?init prvn kroky ke sm?en.

Modlitba novny s osobnm myslem


7

Sla vry

Hlubok vra Mary Ward, e B?h p?sob ve vem, byla nezbytnm p?edpokladem pro jej state?n jednn. V modlitb? jasn? poznvala, jak je d?leit mt "svobodn a otev?en p?stup k Bohu" a "vechno vztahovat k Bohu".

Z tto d?v?rnosti s Bohem vyrostla jej pevn vra a odvaha. Ve svch meditacch se mnohokrt ohlela zp?t a p?ipomnala si, co pro ni B?h v minulosti u?inil. Poznvala, e B?h v n konal sv dlo. To j dvalo odvahu a novou slu pokra?ovat ve vlastn cest?. Zskala d?v?ru a trp?liv? o?ekvala onu pravou chvli Bo, plna nad?je a vnit?nho pokoje. Kdy provala nedorozum?n a zakouela utrpen, v?d?la, e B?h se na ni dv a e zashne v prav ?as.

Prosme Boha:

- za sebe sam, za pevnou vru v naem osobnm ivot?, abychom se ve sv slub? odevzdvali jeho lskypln dobrot? a p?i,

- za lidi, kte? nepat? do spole?enstv v??cch, a za ty, kte? se odvrtili od Boha

Modlitba novny s osobnm myslem


8

Souhlas s v?l Bo

Pokud lo o ni samu, nezleelo j na tom, zem?e-li doma nebo na cestch, v dom? nebo v p?kopu. Dokonce j bylo lhostejn, zda zem?e se svtostmi nebo bez nich, nebude-li to jej vinou.

Ani kdy crkev zakzala jej dlo, kter j bylo dra ne ivot, neztratila sv?j vnit?n pokoj. Modlila se k Bohu: Nep?eji si ivot ani smrt, nbr jen to, aby se na mn? vdy vyplnila tv svat v?le. Co se ti lb, to ?i?. Jen o to prosm, abych t? u nikdy neurazila, ani neopomenula to, co si ode mne d.

Prosme Boha:

- za sebe sam, abychom m?li d?v?ru, e nikdy nejsme Bohem oput?ni,

- za vechny, kte? stoj p?ed rozhodnutm, aby zskali odvahu uskute??ovat to, co poznali jako sprvn.

Modlitba novny s osobnm myslem


9

D?v?ra v Boha a odevzdanost

D?v?ra v Boha umo?ovala Mary Ward, aby podnikla vechno, co j bylo k v?t slub? Bo. V tto d?v??e se j nezdlo bt nemon nic, cokoliv by B?h cht?l u?init v n nebo od n, od jejch blzkch nebo od cizch. To j pomhalo, aby se rychle rozhodovala a nedvala se zdrovat.

Souhlas s v?l Bo j vedl k velkmu klidu. ?kvala: Co se ned vykonat v jednom roce, m?e se stt v druhm. Um?la se p?izp?sobit Bomu ?asu a tempu. Musme Boha nsledovat, ne se snait ho p?edbhat.

Jednou o sob? psala: M starosti jsou bez konce, ale j jsem bez konce pono?en v d?v?ru v Boha.

Prosme Boha:

- za sebe sam, abychom m?li ochotu a slu zm?nit, co zm?nit m?eme, p?ijmout, co zm?nit nem?eme, a abychom dokzali jedno od druhho rozeznat,

- za vechny, kte? maj pocit, e se dostali do slep uli?ky, aby zakusili Bo pomoc skrze d?v?ru a p?isp?n druhch lid.

Modlitba novny s osobnm myslem


Vyslyen modliteb sd?lte na generalt CJ:
Congregatio Jesu
Casa Generalizia
Via Nomentana 250
1-00162 Roma
nebo komunit? CJ, kterou znte.